درياچه ي گهر - آبشار بيشه
واقع در استان لرستان
تاريخ حرکت: 1393/03/012 روز دوشنبه
محل حرکت: ايستگاه راه آهن رباط کريم
زمان حرکت: ساعت 11:00 صبح روز دوشنبه
زمان برگشت: ساعت 23 شب جمعه 1393/03/16
وسايل موردنياز: کتاني مناسب + چادر + کيسه خواب + وسايل سفر چند روزه
= (هزينه: کرايه + بيمه + صبحانه + نهار + شام (5روز و 4شب
140000تومان