آبشار زيباي ميگون
واقع در لواسانات،استان تهران
تاريخ حرکت: 1393/03/09 روز جمعه
محل حرکت: پايانه مسافربري فاز3 انديشه
زمان حرکت: ساعت 7:30 صبح روز جمعه
زمان برگشت: ساعت 18 عصر روز جمعه
وسايل موردنياز: کتاني مناسب + زير انداز + نهار
= هزينه: کرايه + بيمه + صبحانه
20000تومان